Gå til hovudinnhald
VR Spesialpedagog

Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren og har kompetanse i å kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler. 

Det vil si at du kan finne ut hvilke vansker eller utfordringer eleven har og hjelpe lærere og andre med å tilpasse aktiviteter, undervisningen og arbeids- og opplæringsplaner etter elevens behov. 

Spesialpedagogen jobber også med å tilpasse og lære bruken av forskjellige hjelpemidler for eleven. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og veileder andre voksne som eleven har rundt seg til daglig. Det kan være assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Spesialpedagoger ansatt i undervisningsstillinger i skolen er oftest lærerutdannede som har valgt spesialpedagogikk som emne i grunnutdanninga eller som videreutdanning. Har du kun bachelor eller master i spesialpedagogikk, kan du bli ansatt som assistent eller andre stillinger i skolen. Vil du bli lærer, kan du eksempelvis ta lærerutdanning og søke innpass om spesialpedagogikk i grunnutdanninga. Det er blant annet mulig å ta master i spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanninga.

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Jobb

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller spesialisthelsetjenesten der det er behov for kompetanse knyttet til spesialpedagogisk tilrettelegging.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker.